przyczepu mi甓nia

woj

Gra Geworgiana w Nowym S眂zu pod znakiem zapytania

Gra Geworgiana w Nowym S眂zu pod znakiem zapytania

Wszystko wskazuje na to, 縠 w sobotnim wyjazdowym meczu z Sandecj w sk砤dzie Zawiszy zabraknie Wahana Geworgiana. Nasz pi砶arz ma problemy z przyczepem mi甓nia czworog硂wego.

Stomil rozpocznie wiosn bez G硂wackiego.Inni choruj

Wszystko wskazuje, 縠 w sk砤dzie Stomilu na pierwszy mecz rundy wiosennej zabraknie Paw砤 G硂wackiego. We wtorek olszty駍ki obro馽a przeszed badanie USG, kt髍e wykaza硂 pogrubiony przyczep mi甓nia dwug硂wego uda

PlusLiga. W sobot w dzi operacja iderskiego

Kapitan Zaksy Sebastian iderski, kt髍y w meczu w Rzeszowie dozna gro糿ej kontuzji, w sobot w dzi przejdzie operacj - poinformowa PAP prezes klubu z K阣zierzyna-Ko糽a Kazimierz Pietrzyk. Siatkarz ma zerwane kolanowe przyczepy mi甓nia czworog硂wego uda.

Legia: wiosna bez Grzelaka

Legia: wiosna bez Grzelaka

- Wszyscy zdrowi, nawet Bartek Grzelak - cieszy si miesi眂 temu na konferencji prasowej trener Jan Urban. Jego dru縴na by砤 w砤秐ie po pierwszym w nowym roku treningu. - A, gdzie tam zdrowy, trenerze. Ju sobie pi阾 obtar podczas biegania - powiedzia jeden z dziennikarzy. Urban z砤pa si za g

7 b酬d體 w treningu na mi甓nie brzucha

7 b酬d體 w treningu na mi甓nie brzucha

intensywny interwa硂wy), a tak縠 poprzez regularny trening si硂wy ca砮go cia砤. 苭iczenia na brzuch. Zr骲 sobie kaloryfer [WERSJA HARD] Tu丑w to nie tylko mi甓nie brzucha i plec體. W jego obr阞ie znajduj si te przyczepy mi甓ni z innych partii cia砤, np. z ud. Na marginesie: mi阺ie prosty brzucha jest

Z USA prawdopodobnie bez Macieja 痷rawskiego

Z USA prawdopodobnie bez Macieja 痷rawskiego

痷rawski poczu b髄 w nodze podczas wtorkowego treningu, ale nic nie wskazywa硂, 縠 mo縠 nie wyst眕i przeciw USA. W 秗od rano z lekarzem reprezentacji Jerzym Grzywoczem pojecha na badania. USG nie wykaza硂 powa縩ego urazu, ale sztab szkoleniowo-medyczny kadry nie chce ryzykowa powa縩iejszej kont

Dariusz Pawlusi駍ki: To by砤 makabra

Dariusz Pawlusi駍ki: To by砤 makabra

Waldemar Kordyl: Jak dosz硂 do kontuzji? Dariusz Pawlusi駍ki: Bieg砮m do pi砶i zagranej przez Krzy秌a Radwa駍kiego, gdy Kucharski uderzy mnie kolanem centralnie w prawe biodro. Upad砮m i ju nie by砮m w stanie podnie舵 si o w砤snych si砤ch. Co wykaza硂 zdj阠ie rentgenowskie? - Nie ma z砤ma ani p

Problemy w kadrze siatkarzy

Problemy w kadrze siatkarzy

Wykaza硑 to badania USG. Siatkarz nie wie, kiedy dozna kontuzji. - Tylko podczas bada w Instytucie Sportu przy pomiarze si硑 i skoczno禼i mia砮m du縠 obci笨enia, ale w czasie 鎤icze nie czu砮m b髄u czy nawet uk硊cia - twierdzi reprezentacyjny skrzyd硂wy. iderski o kontuzji wiedzia ju 30 maja,

Patryk Mikita te nie zagra w kadrze

Patryk Mikita te nie zagra w kadrze

20-letni Mikita mia zagra w meczach z Niemcami i W硂chami, ale na zgrupowanie nie pojedzie. - Nie dozna kontuzji, to narzeka na b髄e w okolicy kolana. Badania USG wykaza硑 niewielkie naderwanie przyczepu mi甓niowego - wyja秐i lekarz pierwszego zespo硊 dr Maciej Tabiszewski. Wcze秐iej kontuzje

Kontuzja Mas硂wskiego. Dlaczego boli go w pachwinie

Kontuzja Mas硂wskiego. Dlaczego boli go w pachwinie

badaniach w Poznaniu, stwierdzi, 縠 b髄 w pachwinie spowodowa硑 zmiany przeci笨eniowo-zwyrodnieniowe na przyczepach mi甓nia przywodziciela. Z tymi mi甓niami Mas硂wski mia ju k硂pot zim, kiedy wyjecha przedwcze秐ie ze zgrupowania Zawiszy w Hiszpanii. Wtedy wystarczy硂 leczenie zachowawcze w pozna駍kiej

Adam Fr眂zczak w wyj禼iowym sk砤dzie na Wis酬? Trwa walka z czasem

Adam Fr眂zczak w wyj禼iowym sk砤dzie na Wis酬? Trwa walka z czasem

27-letni Fr眂zczak na pocz眛ku przygotowa do meczu z Wis潮 nie trenowa z reszt zespo硊, tylko pracowa indywidualnie w si硂wni. Problem z pogrubionymi przyczepami mi甓nia dwug硂wego nie wygl眃a powa縩ie, ale wyst阷 w pi眛kowym pojedynku w Krakowie dalej stoi pod du縴m znakiem zapytania

Rozgrzewka - nie zapominaj o niej przed treningiem

Rozgrzewka - nie zapominaj o niej przed treningiem

-stawowym. Wi阫szo舵 trenuj眂ych doskonale wie, z czym to si wi笨e: kontuzje kolan, naderwane 禼i阦na i przyczepy mi甓ni, nadwyr昕one 硂kcie itd. Rozgrzewka - jak dzia砤 na mi甓nie ? Zacznijmy od tego, co si dzieje z mi甓niem w trakcie rozgrzewki. Taka wiedza pozwoli na lepsze zrozumienie wagi tej

i阦no Achillesa. "Ci眊n眂y" problem

i阦no Achillesa. "Ci眊n眂y" problem

Na pocz眛ku przybli筷 czym jest Achilles, gdzie jest oraz opisz o nim kilka ciekawostek. Dla niecierpliwych radz od razu przej舵 do cz甓ci dotycz眂ej samego problemu. Czym jest Achilles? i阦no Achillesa (pi阾owe) jest utworzone przez dalsze przyczepy 禼i阦niste dw骳h mi甓ni:  - brzuchatego

Kontuzje rowerowe - lepiej zapobiega ni leczy

Kontuzje rowerowe - lepiej zapobiega ni leczy

z ziemi. Czasami pojawiaj si kontuzje, kt髍e cz阺to uniemo縧iwiaj jazd i podejmowanie aktywno禼i fizycznej, a spowodowane s kumuluj眂ymi si mikroprzeci笨eniami w uk砤dzie narz眃u ruchu. Takie urazy dotykaj najcz甓ciej przyczep體 mi甓ni oraz przej舵 mi甓niowo-禼i阦nistych. Dlaczego

Krystian Pieszczek prawdopodobnie nie pojedzie w meczu ze Stal

Krystian Pieszczek prawdopodobnie nie pojedzie w meczu ze Stal

naderwa przyczep mi甓nia. Kontuzja jest na tyle powa縩a, 縠 udzia gda駍kiego 縰縧owca w niedzielnym spotkaniu jest praktycznie wykluczony. - Chcia砨ym przeprosi wszystkich kibic體, 縠 nie mog jecha, ale moja r阫a jest w zbyt z硑m stanie i nie dam rady wsi倍 na motocykl. Chcia砮m pom骳 ch硂pakom i

Przyczyny b髄u kolan u biegaczy i dora糿e sposoby leczenia

Przyczyny b髄u kolan u biegaczy i dora糿e sposoby leczenia

czworog硂wym. Przyczep pocz眛kowy tych mi甓ni znajduje si w obr阞ie stawu biodrowego, a przyczep ko馽owy na ko禼i piszczelowej. Takie zamocowanie pozwala rozwin辨 wi阫sz si酬. i阦no tego mi甓nia przechodzi przez przedni cz甓 kolana i gdyby nie rzepka - genialny wytw髍 ewolucji -  przy zgi阠iu nogi

Biegaczu - zbadaj si sam i nie dopu舵 do rozwoju kontuzji

nodze. Raz na jaki czas uszczypnij silnie mi甓nie 硑dki czy ud, na r罂nych wysoko禼iach, stanowczo i mocno, tam, gdzie nie mo縠sz dotrze szczypi眂 - po prostu pougniataj ko馽ami palc體, wbijaj眂 je, przesuwaj眂 ze spor si潮 po mi甓niu, 禼i阦nie czy przyczepach. Je秎i m阠z Ci si palce - mo縠sz

Wawrzyniak we wtorek na badaniach, Astiz wraca na dniach

Wawrzyniak we wtorek na badaniach, Astiz wraca na dniach

Jaroszewskiego, kt髍y poza tym, 縠 jest lekarzem reprezentacji, szefuje te zespo硂wi medycznemu Legii. Z kolei do zdrowia wraca Inaki Astiz. Latem przeszed podw骿ny zabieg, w czasie kt髍ego zoperowano przepuklin mi甓niow i jednocze秐ie przyczep mi甓nia w pobli縰 ko禼i 硂nowej. - Tak jak wtedy m體ili秏y

Core and More - 鎤iczenia na brzuch

Core and More - 鎤iczenia na brzuch

stretching. Dlaczego warto na nie p骿舵? - Trening "core" jest szczeg髄nie wa縩y dla utrzymania stabilno禼i tu硂wia, czyli przede wszystkim obszaru obejmuj眂ego oko硂 29 przyczep體 mi甓ni odcinka l阣紈iowego kr阦os硊pa, obr阠zy miednicy i bioder. Mi甓nie g酬bokie tu硂wia pomagaj utrzyma

Uraz Paw砤 Gola駍kiego nie tak gro糿y, ale z Podbeskidziem nie zagra

Uraz Paw砤 Gola駍kiego nie tak gro糿y, ale z Podbeskidziem nie zagra

jest a tak powa縩a. - Uszkodzi砮m przyczep mi甓nia brzuchatego z 硑dki. To wprawdzie bardzo uci笨liwe, bo prawie w og髄e nie mog teraz chodzi, ale na szcz甓cie nie a tak gro糿e jak my秎a砮m na boisku - m體i Gola駍ki. By砮go reprezentanta Polski czeka jednak co najmniej tygodniowa przerwa w

Pi砶arze Stomilu po badaniach. Z砮 wie禼i dla Skiby i kasika

Pi砶arze Stomilu po badaniach. Z砮 wie禼i dla Skiby i kasika

wtorek, po badaniach przeprowadzonych przez klubowego lekarza dru縴ny. - Je秎i chodzi o Piotra Skib, to mamy do czynienia z typowym uszkodzeniem przyczepu 潮kotki w torebce stawowej - m體i dla olsztyn.sport.pl dr Mariusz Siergiej. - W najbli縮zym meczu z GKS-em Katowice na pewno nie zagra. Mo縧iwe jest

Bramkarz Lechii Gda駍k Mateusz B眐 nie wyszed na drug po硂w meczu Lechii Gda駍k z Cracovi. Co si sta硂?

Bramkarz Lechii Gda駍k Mateusz B眐 nie wyszed na drug po硂w meczu Lechii Gda駍k z Cracovi. Co si sta硂?

- To wydarzy硂 si przy pierwszej gro糿ej sytuacji dla Cracovii - powiedzia B眐. - Dawid Nowak g丑wkowa i potem si潮 rozp阣u wpad na mnie i poci眊n背 moj lew do g髍y. W tym momencie naci眊n背em przyczep mi甓nia dwug硂wego. Po konsultacji ze sztabem medycznym w przerwie uznali秏y, 縠 nie ma

Dobra wiadomo舵 dla Mas硂wskiego. Wreszcie wiadomo, kiedy wr骳i do trening體

Dobra wiadomo舵 dla Mas硂wskiego. Wreszcie wiadomo, kiedy wr骳i do trening體

Mas硂wski trafi na st蟪 operacyjny. Jaroszewski, lekarz reprezentacji, stwierdzi, 縠 b髄 w pachwinie spowodowa硑 zmiany przeci笨eniowo-zwyrodnieniowe na przyczepach mi甓nia przywodziciela. Z tymi mi甓niami Mas硂wski mia ju k硂pot zim i wtedy musia wyjecha przedwcze秐ie ze zgrupowania Zawiszy w

i阦no Achillesa. Co mo縠 bole? Jak leczy? Jak zapobiega?

fizyczn towarzysz眂 biegom i skokom. Bezpo秗edni wp硑w maj na to b酬dy treningowe , ale r體nie wadliwe pronacyjne ustawienie stopy , 糽e dobrane obuwie (brak stabilizacji ty硂stopia) oraz nadmierne napi阠ie mi甓ni w obr阞ie tylnej cz甓ci goleni (硑dek). Problemy zwyrodnieniowe oraz urazowe w

7 b酬d體 w 鎤iczeniach na brzuch. Plus trening "Killer" [WIDEO]

tak縠 poprzez regularny trening si硂wy ca砮go cia砤. 4. Unikanie wzmacniania innych partii cia砤 Tu丑w to nie tylko mi甓nie brzucha i plec體. W jego obr阞ie znajduj si te przyczepy mi甓ni z innych partii cia砤, np. z ud. Na marginesie: mi阺ie prosty brzucha jest jednym mi甓niem (nie ma jego g髍nej i

Wa縩y mecz 縰縧owc體 Wybrze縜 ze Stal Gorz體. Czy pojedzie Pieszczek?

urazu lewej r阫i (naderwanie przyczepu mi甓nia). Je秎i Pieszczka zabraknie, b阣zie go musia zast眕i kto z tr骿ki: Patryk Be秌o, Krzysztof Wittstock lub Aureliusz Bieli駍ki. Dla ka縟ego z nich by砨y to debiut w meczu Enea Ekstraligi. Ewentualne zwyci阺two przed硊縴硂by szans gda駍kiej dru縴ny na

Jacek Kie砨 zagra z Ruchem Chorz體. "Ostatnio mia砮m pecha"

rozruchu w dniu spotkania nadci眊n背 przyczep mi甓nia czworog硂wego. - Bardzo 縜硊j tych dw骳h mecz體. Dru縴na gra砤 naprawd dobrze, a ja nie mog砮m pom骳 ch硂pakom. Teraz na szcz甓cie wszystko jest ju dobrze. Wreszcie jestem w pe硁i zdrowy - dodaje. Pod nieobecno舵 Kie砨a, Korona zremisowa砤 dwa mecze

Kontuzje biegaczy. Bezpieczne bieganie w zimie

infekcje. 5 鎤icze rozlu糿iaj眂ych mi甓nie, kt髍e uchroni ci przed kontuzj [FOTO] Rozci眊ajmy si w domu Podczas d硊giego biegu na zimnie zagro縪ny jest tak縠 uk砤d ruchu. Mi甓nie bardzo szybko si wych砤dzaj, szczeg髄nie je秎i robimy sobie "przystanki". D硊gie treningi zacznijmy wi阠 od

Legia przed Molde jest coraz zdrowsza

-letni Astiz, najlepszy stoper Legii wiosn, przeszed dwa zabiegi. - To by硂 skomplikowane przedsi陊zi阠ie, bo Inaki przeszed za jednym razem i zabieg przepukliny pachwinowej, i od秝ie縠nia przyczep體 mi甓niowych w obr阞ie ko禼i 硂nowej. Na razie odpoczywa. A jego przerwa w grze szacowana jest na mniej

Bramkarka Jutrzenki uczy dzieci podstaw pi砶i r阠znej pla縪wej [FOTO]

szcz甓liwa, 縠 mog z nimi przebywa. Pi砶arka r阠zna po p蟪rocznych wyst阷ach w zespole du駍kiej pierwszej ligi Vendsyssel Handbold wr骳i砤 do P硂cka z kontuzj. - Lekarz m體i, 縠 by硑 zerwane dwa mi甓nie na trzy w przyczepie dwug硂wy i p蟪禼i阦nisty. Teraz czekam na badania i rehabilitacj - wyja秐ia

P砤ski brzuch - co robisz 糽e w drodze po "kaloryfer"?

tego, ci昕ko b阣zie nam uzyska wymarzony efekt. - Zapominamy lub brakuje nam wiedzy na temat tego, gdzie znajduj si przyczepy konkretnych mi甓ni. W momencie, gdy wiemy, gdzie one s, lepiej znamy cia硂 i wiemy, kiedy powinien nast眕i skurcz mi甓ni, by to napi阠ie by硂 skuteczne, by nast眕i砤

Trzy tygodnie przerwy Gad縠ta. O meczu z Montpellier: B阣 si denerwowa

P硂ck - sport.pl r體nie na facebooku! Polub nas i b眃 z informacjami na bie勘co! Wi秐iewski nabawi si urazu podczas towarzyskiego turnieju w Niemczech. W spotkaniu z Rhein-Neckar Löwen przy pr骲ie oddania rzutu zosta brutalnie zatrzymany przez obro馽. - Mam naderwany przyczep i mi阺ie

Pawe Gola駍ki o nowym trenerze: na pewno szybko z砤piemy wsp髄ny j陑yk

zastrzyk, aby wzmocni mi阺ie [30-letni obro馽a w meczu z Lechem Pozna nadci眊n背 przyczep mi甓nia dwug硂wego - przyp. red.]. Lekarze przewiduj 10-dniow przerw, ale mam nadziej, 縠 ju od nowego tygodnia b阣 m骻 normalnie trenowa - m體i. By硑 reprezentant Polski jest zadowolony, 縠 serial: "

5 najwi阫szych b酬d體 pope硁ianych podczas treningu

przysz硂禼i jak naderwane mi甓nie, zerwane przyczepy, b髄e kr阦os硊pa lub najzwyczajniej: nie widz 縜dnych efekt體 swojego treningu. Chcesz poprawi sw骿 wygl眃, zadba o form, poprawnie 鎤iczy to spytaj trenera, co powiniene robi, a czego nie, porozmawiaj i popro o plan treningowy i demonstracj

Pasmo biodrowo-piszczelowe - winowajca b髄u kolana

szerokiej oraz mi甓nia po秎adkowego wielkiego. Ci眊nie si od miednicy po ko舵 piszczelow z dodatkowym przyczepem na nadk硑kciu bocznym ko禼i udowej. Przeci笨one, napi阾e pasmo dociska tkank 潮czn do ko禼i, co jest powodem b髄u i dyskomfortu. Odczuwamy b髄 po zewn阾rznej stronie kolana albo nieco poni縠j

Pi砶arze S zdrowiej, cho powoli. Silniejszy sk砤d na mecz z Or砮m Niebor體

硂dzian przypomina砤 ser szwajcarski. Z powod體 choroby i uraz體 nie zagrali Szymon Salski, Marcin Zimo, Micha Bia砮k, a Piotr S硑禼io pauzowa za kartki. Do tego nadal kontuzj leczy Olaf Oko駍ki, a Adrian Kasztelan pojawi si na boisku dopiero po przerwie, bo nadal odczuwa skutki urazu mi甓nia

PlusLiga. Brazylijski przyjmuj眂y w Zaksie

rozgrywkach. Wcze秐iej gra w klubach w rodzinnej Brazylii, a p蠹niej w Europie - w Portugalii, Austrii, Turcji i W硂szech. Zatrudnienie nowego przyjmuj眂ego wymusi砤 gro糿a kontuzja Sebastiana iderskiego, kt髍y w ligowym meczu z Resovi zerwa kolanowe przyczepy mi甓nia czworog硂wego uda. Zawodnik

Szpital zienkowska, czyli Legia si leczy

wiadomo z kolei, czy do soboty w pe硁i si b阣zie napastnik Patryk Mikita, kt髍y z powodu drobnego naderwania przyczepu mi甓nia dwug硂wego nie pojecha na zgrupowanie reprezentacji U-20. Podobnie jest z 21-letnim prawym obro馽 Bartoszem Bereszy駍kim, kt髍y jeszcze przed meczem ze Steau walczy z

B髄 w 硑dce i stopie

prawie nic nie wyja秐i砤. USG 縴 nie wykaza硂 縜dnych patologii, USG mi甓ni wykaza硂 minimalny obrz阫 przyczepu mi甓niowego 禼i阦na Achillesa, bez krwiaka ani cech zakrzepicy. Odpu禼i砮m na 4 tygodnie aktywno舵 fizyczn i dosta砮m tabletki przeciwzapalne. Przerwa w treningach nic nie pomog砤. Dodatkowo

Zieloni na miejscu rozpocz阬i ob髗 dochodzeniowy

przechodzi test Conconiego. W zaj阠iach nie brali za to udzia硊 kontuzjowani Piotr Wlaz硂 (zapalenie 禼i阦na Achillesa), oraz Krystian Puton. Zawodnik, kt髍y zdoby jedn z bramek w sobotnim sparingu z Pogoni Grodzisk Mazowiecka, uskar縜 si na b髄 uda (przyczep mi甓nia czworog硂wego). - Poczekamy na

7 b酬d體 w treningu na mi甓nie brzucha

jego obr阞ie znajduj si te przyczepy mi甓ni z innych partii cia砤, np. z ud. Na marginesie: mi阺ie prosty brzucha jest jednym mi甓niem (nie ma jego g髍nej i dolnej cz甓ci, cho wiele os骲 tak w砤秐ie go postrzega). Charakterystyczny podzia mi甓nia na sze舵 cz甓ci (tzw. sze禼iopak) jest wynikiem

Szpital w Legii przed wyjazdem do Kielc. W obronie bez Wawrzyniaka, w bramce bez Kuciaka

Koron powinien by gotowy, w jakiej formie fizycznej? Zmagaj眂y si z kontuzj uda Tomasz Jod硂wiec ju trenuje na pe硁ych obrotach. Nie wiadomo z kolei, czy do soboty w pe硁i si b阣zie napastnik Patryk Mikita, kt髍y z powodu drobnego naderwania przyczepu mi甓nia dwug硂wego nie pojecha na zgrupowanie

Korona prawie w komplecie przed Piastem. "Pacheta" szlifuje taktyk

Po urazie przyczepu mi甓nia dwug硂wego do normalnych zaj赕 z dru縴n wr骳i kapitan zespo硊 Pawe Gola駍ki. Na pe硁ych obrotach pracuje r體nie drugi z bocznych defensor體 Tomasz Lisowski, kt髍ego z powodu kontuzji stawu skokowego zabrak硂 w wyjazdowych meczach z Widzewem sd i Lechem Pozna. Z

Czw髍ka jedzie do Krakowa i my秎i o trzech punktach z Wand

zaliczy砤 kolejne 秝ietne wyst阷y. - To by kawa dobrej pracy. Ania naderwa砤 troch przyczep mi甓nia dwug硂wego, ale z pomoc fizjoterapeuty powinna szybko pozbiera si i wr骳i na boisko - podsumowa wyjazd do S硂wenii Brodecki. W najbli縮zy weekend trzeba ju jednak skupi si na walce o ligowe punkty

Polonia bez D紈iga硑

Polonia zagra w niedziel os砤biona brakiem Dariusza D紈iga硑, kt髍y we wtorkowym spotkaniu z Odr Wodzis砤w naderwa przyczep mi甓nia przywodziciela. Do sk砤du wracaj natomiast pauzuj眂y ostatnio za kartki Maciej Michniewicz oraz po d硊giej kontuzji Wojciech Szymanek.

Jak wyrze糱i j阣rne piersi?

, powoduje spalanie rezerw t硊szczowych. Kobiece piersi sk砤daj si przede wszystkim ze wspomnianej tkanki, kt髍a jest nagromadzona w okolicach mi甓nia piersiowego wi阫szego. Jest to du縴 mi阺ie, swoje przyczepy pocz眛kowe ma w okolicach mostka oraz kilku g髍nych 縠ber. Zbiega si w jedno silne pasmo

Euro 2012. Dudka: Wracam do treningu, chc gra z Czechami

wiedzia砮m, 縠 zn體 to samo. Problem wynika z tego, 縠 w trakcie boiskowej rywalizacji nier體no pracuj biodra - doda Dudka, kt髍y boryka si z zapaleniem spojenia 硂nowego i przyczepu mi甓nia przywodziciela w lewej nodze. W dru縴nie narodowej zanotowa do tej pory 64 wyst阷y, najwi阠ej spo秗骴 polskich

B髄 z boku kolana? Zesp蟪 pasma biodrowo-piszczelowego

. Kilka s丑w o anatomii Pasmo biodrowo-piszczelowe nie jest wyra糿ie odgraniczon struktur. Stanowi raczej zgrubienie powi陑i szerokiej uda, kt髍a jak mankiet obejmuje mi甓nie uda. Pasmo ma swoje przyczepy na miednicy oraz na ko禼i piszczelowej. Jest tak縠 po潮czone z trzonem ko禼i udowej (z kres

Biegaczu, wylecz si sam!

centralnie w biodrze Mo縠 to by problem z obr阞kiem albo uszkodzenie stawu. Do lekarza. B髄 w biodrze przy podnoszeniu nogi To przeci笨enie przyczepu prostego uda lub przyczepu biodrowo-l阣紈iowego. Zr骲 kilkudniow przerw, rozci眊aj mi甓nie uda. Lodu ani ma禼i nie ma sensu stosowa, bo kontuzja jest

Bolesne przebie縦i

fizycznej. Ewa Witek-Piotrowska*: Na pocz眛ek nale縜硂by wykluczy z砤manie zm阠zeniowe, czyli zacz辨 od RTG piszczeli, a tak縠 od USG. Je縠li wykluczymy z砤manie zm阠zeniowe, to by mo縠 jest to entezopatia przyczep體 mi甓ni - mo縠 by mi甓nia p砤szczkowatego, zginaczy d硊gich palc體. Nale縜硂by

Occupy the bike. NOW!

pod潮czonych do trzech stacjonarnych rower體. Rowerowe generatory pr眃u zosta硑 podarowane demonstrantom przez firm Rock the Bike - sklep rowerowy, kt髍y poza zwyk硑mi cz甓ciami rowerowymi sprzedaje rowery towarowe, 6-metrowe przyczepy do przewo縠nia czegokolwiek oraz nap阣zane si潮 ludzkich mi甓ni miksery do

苭iczenia na lepszy seks...

zalewa miejsce pod po秎adkiem, tam gdzie mi阺ie dwug硂wy si uwidacznia. Z kolei po秎adkowy ma przyczep ko馽owy za stawem kolanowym wi阠 dzia砤 na stawy: biodrowy i kolanowy. Obydwa warianty 鎤iczenia pobudz produkcj testosteronu. Wybierz ten, kt髍y bardziej odpowiada twojej figurze. W ko馽u pupa

Kolana "za砤twione" w p蟪maratonie

zginam nog w kolanie (zapalenie przyczepu mi甓nia dwug硂wego?). B髄 jest pod kolanem - 禼i阦no i du縴 b髄 硑dki (wzd硊 硑dki jakim w眘kim twardym kana砮m). Prosz o pomoc poniewa 縠le nie pomog硑, a dosta si do ortopedy... szkoda s丑w. Dr Urszula Zdanowicz*: Obawiam si, 縠 niestety wizyty u

Marcin ze Szczecina: Kolana 34-latka

, co Pan opisuje, ju tak naprawd jest poza samym stawem. To miejsce wskazuje na przyczep mi甓ni zginaczy kolana, znajduj眂ych si po przy秗odkowej stronie. Mo縠 to by g阺ia stopka - w砤秐ie to miejsce przyczepu. Oczywi禼ie nale縜硂by Pana zbada. Z czego m骻砨y wynika problem? Mo縠 ma Pan nadmiern

Uwaga na kontuzje!

biegiem dystansu - o 10% tygodniowo.   Shin splints Shin Splits (zesp蟪 prostownik體 stawu skokowego) natomiast pojawia si na skutek przem阠zenia, nieodpowiedniej dawki odpoczynku, zbyt du縠go wysi砶u. S to mikrop阫ni阠ia wewn阾rznych cz甓ci ko禼i podudzia w miejscu przyczep體 mi甓ni. Nieleczone

Darek: jestem przetrenowany

, to mo縠 by problem z g阺i stopk (przyczepem mi甓ni zginaj眂ych kolano od przy秗odkowej strony). Mo縠 te by wiele innych rzeczy, nawet uszkodzenie 酬kotki przy秗odkowej, kt髍e manifestuje si b髄em poni縠j kolana. Proponowa砤bym rozpocz辨 rozci眊anie zginaczy, a w przypadku dalej utrzymuj眂ego

PlusLiga siatkarzy. Kolejna kontuzja iderskiego

, wielokrotnemu reprezentantowi Polski najprawdopodobniej odnowi砤 si kontuzja, kt髍a wyeliminowa砤 go z gry na pocz眛ku ubieg砮go sezonu, kiedy dozna zerwania przyczepu mi甓nia czworog硂wego. Po operacji i d硊giej rehabilitacji w listopadzie wr骳i do trening體, wyszed nawet w "sz髎tce" w sparingu

Trening i dieta dla narciarzy - zacznij ju dzi! cz.1.

poziomej obr髏 na zewn眛rz (supinacja) i do wewn眛rz (pronacja) dooko砤 osi w砤snej ko馽zyny. Swoje przyczepy ko馽owe w stawie ramiennym maj mi阣zy innymi mi甓nie grzbietu, mi阺ie klatki piersiowej i bezpo秗ednio chroni go mi阺ie naramienny. Kilka prostych 鎤icze wzmocni i ochroni nasze barki, poprawi

PlusLiga siatkarzy. iderski po operacji, lekarze zadowoleni

Doda, 縠 dla potrzeb zabiegu z Londynu przyjecha硑 specjalne ta秏y i nici do mocowania zerwanych przyczep體 mi甓nia czworog硂wego uda. Podczas operacji lekarze usun阬i te zwapnienia, jakie pojawi硑 si u iderskiego. Przyjmuj眂y Zaksy dozna urazu podczas 秗odowego meczu z Asseco w Rzeszowie

Kontuzje - przyczyny, objawy, leczenie i profilaktyka

mi甓nie prowadz do powstawania schorze takich jak: 硂kie tenisisty czy golfisty, kolano skoczka lub te zwyrodnienie 禼i阦na Achillesa. Stoj za nimi w砤秐ie zmiany zwyrodnieniowe b阣眂e konsekwencj uszkodze w obr阞ie 禼i阦ien lub zmian chorobowych, zwi眤anych z miejscem przyczepu element體

Legia Warszawa. Liczba kontuzjowanych legionist體 musi si zgadza

czasu narzeka na b髄 w pachwinie. Przeszed badania, po kt髍ych okaza硂 si, 縠 konieczny b阣zie zabieg od秝ie縠nia przyczep體 mi甓niowych w obr阞ie ko禼i 硂nowej - taki sam w lipcu przeszed Inaki Astiz. Kosecki przejdzie go w 秗od. Rehabilitacja Hiszpana trwa砤 trzy miesi眂e, Kosecki powinien wr骳i

"kie tenisisty" nie musi bole

rozwija si stopniowo, jako wynik licznych mikrouszkodze i tworz眂ych si blizn w okolicy przyczepu. Uraz mo縠 pojawi si te nagle, np. po nietrafieniu w pi砶, kiedy dochodzi do wi阫szego naderwania mi甓nia. Podawanie r阫i, otwieranie drzwi, ruchy skr阾ne nadgarstka, podnoszenie czy chwytanie mog by

Szczypiorni禼i AZS-u zagraj w p蠹niejszym terminie

- informuje trener AZS-u Karol Drabik. Tymczasem ju z Grzegorzem Mroczkiem w sk砤dzie przyst眕i do rywalizacji podopieczni Karola Drabika. Przypomnijmy, rozgrywaj眂y akademik體 naderwa przyczep mi甓ni brzucha i w ostatnim czasie przechodzi rehabilitacj. Obecnie czuje si coraz lepiej i jest szansa na

Kiedy wr骳i Szyma駍ki?

W meczu z Mostostalem w zespole z Jastrz阞ia nie zagra as tej dru縴ny Grzegorz Szyma駍ki. Reprezentacyjny atakuj眂y ma kontuzj nogi, naderwany przyczep mi甓nia czworog硂wego. Kiedy zagra? - Nie chcemy si spieszy. Umowa z lekarzami jest taka, 縠 Grzesiek wr骳i do gry, gdy b阣zie w pe硁i

Lekkoatletyczne M. Powell za砤many

Twoi znajomi ju nas lubi. Sprawd kt髍zy na Facebook.com/Sportpl » W tym sezonie by硑 rekordzista 秝iata trzykrotnie nadrywa przyczep mi甓nia czworog硂wego tu przy pachwinie. Po raz pierwszy 10 lipca w Birmingham, potem trzy tygodnie p蠹niej w Budapeszcie i ostatecznie w czwartek w

Jak zbudowa mi甓nie?

bierze si podczas rozci眊ania mi甓nia (przyczepy mi甓ni si oddalaj), a wydech podczas pracy mi甓nia (przyczepy mi甓ni si zbli縜j) -    kiedy wykonanie obwodu przychodzi z 砤two禼i, nale縴 zwi阫szy obci笨enie. Czas wykonania poszczeg髄nych 鎤icze nie powinien przekracza jednej

Nowe prawo: w co musi by wyposa縪ny rower, przyczepka rowerowa, riksza?

w 縴cie przepisy zmieniaj ten stan. Przyczepka b阣zie musia砤 by wyposa縪na w: - dyszel wyposa縪ny w urz眃zenie sprz阦owe uniemo縧iwiaj眂e przewr骳enie si przyczepy w przypadku przewr骳enia si roweru (nie dotyczy przyczep jednoko硂wych), - przynajmniej jedno 秝iat硂 pozycyjne, czerwone, z

W Legii szpital. Ale to szpital z bogatym zapleczem

w 42. minucie opu禼i boisko. Na szcz甓cie okaza硂 si, 縠 nie s to problemy z kolanem, z kt髍ymi zmaga si w ostatnich latach, tylko lekkie naci眊ni阠ie mi甓nia dwug硂wego. To i tak nie wszyscy. ie縪 po operacji przyczep體 mi甓niowych jest Przemys砤w Mizga砤. A Patryk Mikita, Mateusz Cichocki i

Szpita(L) na zienkowskiej. Problem z zape硁ieniem 砤wki rezerwowych

. Na szcz甓cie okaza硂 si, 縠 nie s to problemy z kolanem, z kt髍ymi zmaga si w ostatnich latach, tylko lekkie naci眊ni阠ie mi甓nia dwug硂wego. To i tak nie wszyscy. ie縪 po operacji przyczep體 mi甓niowych jest Przemys砤w Mizga砤. A Patryk Mikita, Mateusz Cichocki i Raphael Augusto dopiero w

Wystartowa Maraton Piask體. "Ludzie cierpi, przera糽iwie krzycz..." [WYWIAD + RELACJE Z ETAP覹]

km, a nast阷nie szli秏y 200 metr體, i tak ca硑 czas. Dobieg砮m. Od razu rzuci砮 si na g酬bok wod. Chyba wiesz, 縠 raczej nie jeste przyk砤dem dla pocz眛kuj眂ych biegaczy. - Wiem o tym. Nie oby硂 si bez delikatnych problem體 zdrowotnych m.in. z kolanami i naderwanym przyczepem mi甓nia. To by硂

Adam Ma硑sz wystartuje w mistrzostwach Polski

wylecz tego naderwanego przyczepu mi甓nia prostego brzucha, to dolegliwo禼i z tym zwi眤ane mog si odzywa bardzo d硊go, a tego bym nie chcia" - powiedzia po popo硊dniowym treningu Adam Ma硑sz. Skoczek doda, 縠 rozs眃ek bierze g髍 nad wielk ch阠i wyj禼ia na skoczni. - Nie mog砮m si ju

Adam Ma硑sz wystartuje po kontuzji w mistrzostwach Polski

We wrze秐iu u Ma硑sza, kt髍y od pewnego czasu odczuwa b髄e, stwierdzono naderwanie przyczepu mi甓nia prostego brzucha. Rehabilitacja trwa砤 ponad dwa tygodnie i to spowodowa硂, 縠 skoczek z Wis硑 nie startowa w ostatnich w sezonie zawodach letniej Grand Prix w niemieckim Klingenthal. We wrze秐iu

Pi砶arska wojna w Bielsku-Bia砮j

uk砤du w tabeli, 縠by nas nie po砶n背 kto z do硊 - uwa縜 S砤womir Ciencia砤, obro馽a Podbeskidzia. Na uraz w okolicy przyczepu mi甓nia dwug硂wego narzeka Marek Soko硂wski. Zamiast normalnych trening體 by poddawany zabiegom. - W pi眛ek podejmiemy decyzj, czy warto ryzykowa z jego wyst阷em - m體i

Rados砤w Sobolewski wraca do zdrowia

Pomocnik grodziskiego klubu z powodu naderwania przyczepu mi甓nia brzucha nie wyst眕i m.in. w meczu reprezentacji Polski, a tak縠 w spotkaniach pucharowych z Manchesterem City. Przeszed pomy秎nie zabieg w warszawskiej klinice. Kierownictwo Groclinu liczy, 縠 Sobolewski, dla kt髍ego miniony sezon

B髄 pi阾y. Rozci阦no podeszwowe? Ortopeda radzi.

(poni縠j jedne z najcz阺tszych), i ju po samym zbadaniu Pana b阣zie mo縩a si zorientowa, z kt髍 z nich mo縠my mie do czynienia: 1. patologie 禼i阦na Achillesa (b髄 samego Achillesa i/lub jego przyczepu ''z ty硊 pi阾y'') 2. patologie 禼i阦ien biegn眂ych za kostk przy秗odkow (od wewn眛rz): 禼i阦no

Problemy zdrowotne Radima Sablika, pi砶arza Odry Wodzis砤w

Pod du縴m znakiem zapytania stoj wyst阷y Radima Sablika w pierwszych meczach nowego sezonu. Czeski obro馽a Odry Wodzis砤w, kt髍y ma problemy z przyczepem mi甓nia czworog硂wego, by wczoraj w Warszawie na konsultacjach u dr. Tomasza Derwinisa. Lekarz pozwoli wprawdzie pi砶arzowi trenowa, ale

Pogo ma k硂pot z napastnikami

mi甓nia. W przypadku Lebedy駍kiego sytuacja jest powa縩iejsza, ale nie tragiczna - ma problemy z przyczepem 禼i阦na Achillesa. - W takim przypadku proces leczenia jest d硊gotrwa硑. Miko砤j jest w trakcie fizjoterapii, ale nie odstawili秏y go ca砶owicie od treningu. Jego przerwa potrwa kilka tygodni

Studenci, aby wygra musz zagra bez przestoj體

przeciwko dru縴nie z Wolsztyna. Rozgrywaj眂y akademik體 naderwa przyczep mi甓ni brzucha i obecnie przechodzi rehabilitacj. - Grzesiek na treningach wykonuje sobie 鎤iczenia izometryczne [polegaj na czynnym napinaniu mi甓ni bez zmiany d硊go禼i ich w丑kien - przyp. red.]. Chodzi o to, by lekko trenowa

Mariusz Prudel: Ca硑 ten rok jest znakomitym prezentem

stolicy Austrii, gdzie trenowa z Jakubem Sza砤nkiewiczem. - Grzegorz leczy kontuzj naderwania przyczepu mi甓nia czworog硂wego i do zaj赕 przyst眕i z op蠹nieniem. Wierz, 縠 badania lekarskie wypadn pomy秎nie i zaraz po Nowym Roku rozpoczniemy ci昕k prac przed nowym sezonem. Atmosfer 秝i眛 Bo縠go

W Polsce jak w lidze w硂skiej

przeciwnie, bo mi阺ie by naderwany w 40 procentach. Lekarze wszystko zszyli i dodatkowo przyczepili mi阺ie za pomoc specjalnego gwo糳zia. Teraz przyczep b阣zie mocniejszy ni przed kontuzj. Konrad Piechocki, prezes Skry, twierdzi, 縠 b阣zie Pan gotowy do gry w grudniu, na pierwsze mecze Ligi Mistrz體

Zawisza rozpoczyna pi砶arsk wiosn - zobacz jak gra jego rywal

przesz硂禼i prowadzi te nasz zesp蟪. W po硊dnie nie wiedzia on jednak, 縠 pomocnika naszej dru縴ny nie by硂 w autokarze, kt髍y wyjecha rano z Bydgoszczy do Nowego S眂za. Wszystko z powodu kontuzji, jakiej nabawi si tu przed meczem z Piastem Gliwice. Uraz przyczepu mi甓nia czworog硂wego okaza si na

Brazylijczyk Idi w Zaksie

Negocjacje z 32-letnim przyjmuj眂ym trwa硑 od czasu kontuzji Sebastiana iderskiego, kt髍y w ligowym meczu z Resovi Rzesz體 zerwa kolanowe przyczepy mi甓nia czworog硂wego uda. Siatkarz przeszed ju operacj zespolenia mi甓nia, ale wci笨 nie wiadomo, czy pojawi si jeszcze na parkiecie w tym

Jakie fatum ci笨y nad zawodnikami Zaksy

Wszystko zacz瓿o si niemal縠 r體no dwa lata temu od dramatycznej w konsekwencjach kontuzji ,,idra", kt髍a tak na dobr spraw zako馽zy砤 jego karier. 10 listopada 2010 roku w ligowym meczu z Resovi Rzesz體 iderski zerwa kolanowe przyczepy mi甓nia czworog硂wego, co wykluczy硂 go z gry

O kontuzjach: jak ich unika i co robi, jak si przytrafi

Lodem w b髄. Podstawowa prawda o kontuzjach: jak boli, to nie ogrzewa (!), tylko ch硂dzi lodem. O domowe sposoby na dolegliwo禼i zapyta砮m fizjoterapeutk Ew Witek (www.ortoreh.pl). Zakwasy. Po wysi砶u mi甓nie s zakwaszone kwasem mlekowym. Po zawodach albo bardzo ci昕kim treningu mo縠sz

Trafi si 硑縲 w oko! Nie pojedzie do Vancouver?

Pech nie opuszcza 24-letniego zawodnika. Latem zmaga si z kontuzj (naderwa mi阺ie przyczepu miednicy). Potem nie mia gdzie i za co trenowa. Gdy sytuacja wydawa砤 si opanowana zawodnik znowu popad w tarapaty. Nieszcz甓liwy wypadek pozbawi go szansy rywalizacji w grudniowych mistrzostwach

Problemowe punkty 硑dki

zabieg - podsk髍ne naci阠ie powi陑i. Organizm stworzy elastyczn blizn i dolegliwo禼i mijaj. 4. Choroba przyczepu mi甓nia piszczelowego tylnego/z砤manie zm阠zeniowe ko禼i piszczelowej Przy nadmiernej pronacji, czyli stopie przechylonej do wewn眛rz, za mocno ci眊niesz za mi阺ie piszczelowy tylny. To

Londyn 2012. Chcesz wygra, b眃 got體 na wielki b髄

rzecz, kt髍a ich ratuje, s niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. diclofenac. Jak pana boli g硂wa, we糾ie pan 25 mg, ci昕arowiec - 100 mg. Na czym polega zastrzyk blokada? - To potoczna nazwa podania steroidowego leku przeciwzapalnego miejscowo, np. w staw czy przyczep mi甓nia. Kiedy te blokady by硑

Siatk體ka. iderski wr骳i na parkiet jeszcze w tym sezonie?

lekarz prowadz眂y, wyniki pokazuj bardzo dobry stan kontuzjowanej i operowanej nogi. Mi阺ie zr髎 si prawid硂wo i wszystkie przyczepy trzymaj si dobrze. Zdaniem doktora Marcina Dom縜lskiego w tej chwili nie ma ju 縜dnych przeciwwskaza, by ider" zacz背 trenowa z pe硁ym obci笨eniem"

Siatk體ka. AZS ma problemy, kiedy b阣zie lepiej?

Drzyzgi, ale r體nie dw骳h innych podstawowych graczy. Dawid Murek wczoraj podczas porannego treningu poczu b髄 w okolicach przyczepu mi甓nia dwug硂wego uda i na jaki czas musi zrezygnowa z grania. - My秎a砮m, 縠 to drobiazg, poszed砮m na si硂wni, ale niestety nie wygl眃a硂 to dobrze. Ze Zbyszkiem

Lider z Zabrza zawita na deser do Radomia

przyczepu mi甓ni brzucha i jego kontuzja nieco si przed硊縜. - Potrzebne s dodatkowe badania w innej klinice, bo co jest nie tak - wyja秐ia trener Politechniki Karol Drabik. Pozostali szczypiorni禼i b阣 do dyspozycji szkoleniowca. Do gry wracaj Jakub Lipczy駍ki czy lekko przezi阞iony Damian Cupry. AZS

M w 硑縲iarstwie figurowym - wycofa si Pluszczenko

W czwartek rano Pluszczenko pr骲owa je糳zi na treningu, ale po konsultacjach z trenerem Aleksiejem Miszynem zdecydowa wycofa si z rywalizacji. Oficjalnie kierownictwo ekipy rosyjskiej poinformowa硂, 縠 jej zawodnik "cierpi na zapalenie przyczepu mi甓niowego." Trzykrotny mistrz 秝iata

Dziecko nie zwalnia z peda硂wania

Katarzyna jest samodzieln mam z dw骿k dzieci je縟勘cych do wczesnych klas podstaw體ki. Adam i jego 縪na codziennie odwo勘 jedno dziecko do 砍obka, drugie do przedszkola. W rodzinie Jacka syn je糳zi do szko硑 sam, a c髍ka podr罂owa砤 w przyczepie nawet zim. Koordynacja najwa縩iejsza Ka縟y, kto

Tomasz Zahorski ju raczej nie zagra

pi眛kowego meczu w Krakowie. Gorawski narzeka na b髄 w stawie skokowym, a Bana mia naci眊ni阾y przyczep mi甓nia brzucha. Ten pierwszy ma wr骳i do treningu ju we wtorek, za bramkostrzelny obro馽a najpewniej od 秗ody lub najp蠹niej czwartku. Ten duet ma zagra w bardzo wa縩ym spotkaniu G髍nika z Lechi

Vancouver 2010. Adam Ma硑sz: Chc z硂ta

skoczniach. - Moim celem jest medal na igrzyskach w Vancouver. Br眤owy i srebrny mam z Salt Lake City. Je秎i wszystko dobrze p骿dzie, zamierzam walczy o z硂to. Ma硑sz jest pe砮n werwy, mimo 縠 we wrze秐iu naderwa przyczep jednego z mi甓ni brzucha i mia ponad miesi眂 przerwy w przygotowaniach. - G硂wa

Soczi 2014: Nied紈iedzki: Nakr阠i si na Soczi

. Gdy mam problem z plecami, jak auto z karoseri, wychodz naprawiony. A w Polsce, gdy mnie bola硂 kolano, trzeba by硂 kontuzj przechodzi. W Holandii wykonujemy du縪 鎤icze stabilizacyjnych. Po kt髍ym strasznie naci眊n背em sobie mi阺ie dwug硂wy przy przyczepie kulszowym. Poszed砮m do

LM siatkarzy. PGE Skra 縠gna si z Atlas Aren

dw骳h 秗odkowych: Marcina Mo縟縪nka i Karola K硂sa. Obaj z powodu kontuzji. Nie wiadomo jeszcze, kiedy gotowy do treningu b阣zie Mo縟縪nek, lecz眂y skr阠ony staw skokowy. Znacznie wcze秐iej na parkiet powinien wr骳i K硂s, kt髍y ma mikrouraz w丑kien przyczepu mi甓nia czworog硂wego. - Marcin to jest

Siatk體ka. W Bydgoszczy jak o medal

miesi眂 mia砮m stany zapalne przyczep體 mi甓ni i sporo pauzowa砮m, ale teraz jest lepiej. Na ostatnim meczu z Pamapolem nie糽e si czu砮m, co prze硂縴硂 si na gr. Bole jednak nie przesta硂 i po sezonie trzeba b阣zie si tym zaj辨. Nie jest to jaka bardzo powa縩a sprawa, ale dokucza, a zdarza si, 縠

Stomil stoi pod 禼ian, a niemoc strzelecka trwa

jedenastki, jak by秏y chcieli. Albo na drodze stoj kontuzje albo wspomniane kartki. Je秎i chodzi o kadr, to do gry wci笨 nie s gotowi kontuzjowani Andrzej Niewulis i Daniel Micha硂wski. Co wi阠ej, na wtorkowym treningu naderwania przyczepu mi甓nia dwug硂wego nabawi si kasz Jegli駍ki. - Nie jest to

Buty amortyzowane czy minimalistyczne? Poznajcie zdanie ortopedy.

procesie przetaczania przesuwa si na prawo (w lewej stopie) i lewo esem floresem ku przodowi stopy. To ruch pronacji - zupe硁ie naturalny (dopiero gdy jego zakres robi si za du縴 pojawia si problem). Za chwileczk ta pronacja jest kompensowana bo napinamy mi阺ie piszczelowy tylny i 禼i阦no Achillesa

Zaciek砤 walka przed play off. Ta pora縦a wp阣zi JKH w k硂poty?

Targ naderwa przyczepy wi陑ade w kolanie i leczy si w swoim kraju. Nie wiadomo, ile potrwa przerwa w grze. Oko硂 dw骳h tygodni pauzowa musi m硂dy napastnik Patryk Kogut, kt髍y naderwa mi甓nie uda. Od d硊縮zego czasu rekonwalescencj przechodzi Marcin S硂dczyk, kt髍y r體nie mia naderwane wi陑ad砤

Skurcz mi甓nia

Skurcz mi甓nia – zmiana d硊go禼i lub napi阠ia mi甓nia, wywieraj眂a si酬 mechaniczn na miejsca przyczepu mi甓nia lub wok蟪 narz眃u otoczonego przez mi阺ie okr昕ny (np. mi阺ie okr昕ny ust). Poruszanie si organizmu mo縧iwe jest dzi阫i synchronizowanemu skurczowi r罂nych grup mi甓niowych

Kr阾arz (anatomia kr阦owc體)

mniejszy (砤c. trochanter minor) – 秎ad przyczepu mi甓nia biodrowo l阣紈iowego po硂縪ny poni縠j g硂wy ko禼i udowej, kr阾arz trzeci (砤c. trochanter tertius) – miejsce przyczepu mi甓nia po秎adkowego powierzchownego po硂縪ne w s眘iedztwie kr阾arza wi阫szego, Czwarty kr阾arz jest wypuk硂禼i

Processus musculares

Processus musculares – apodema wchodz眂a w sk砤d 縠駍kich genitali體 b硂nk體ek.Apodema ta wyrasta grzbietowo z proksymalnej cz甓ci drugiej walwuli (ang. second valvula) w kierunku b硂ny genitalnej (ang. genital membrane). S硊縴 ona za punkt przyczepu mi甓nia posterior second valvifer-second

Mi阺ie obni縜cz k眛a ust

Mi阺ie obni縜cz k眛a ust (砤c. musculus depressor anguli oris) – zaczyna si na brzegu dolnym 縰chwy od guzka br骴kowego do poziomu pierwszego z阞a trzonowego, gdzie splata si z w丑knami mi甓nia szerokiego szyi. Od dolnego przyczepu w丑kna mi甓nia zbiegaj si w p阠zek tr骿k眛ny, kieruj眂

Mi阺ie 硂nowo-guziczny

Mi阺ie 硂nowo-guziczny ? (砤c. musculus pubococcygeus) mi阺ie stanowi眂y przednio-przy秗odkow cz甓 mi甓nia d紈igacza odbytu. Jego miejsca przyczepu to: ga潮 dolna ko禼i 硂nowej i przy秗odkowa cz甓 硊ku 禼i阦nistego d紈igacza odbytu. Jego w丑kna si阦aj do gruczo硊 krokowego lub pochwy, ko禼i

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.